Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Algemene Voorwaarden

De ANVR-Reisvoorwaarden zijn op al onze reizen van toepassing. 

VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 1 Inleidende bepalingen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
DrieTour:
Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reiziger:
a: de wederpartij van DrieTour 
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomst artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot DrieTour is overgedragen.
Werkdagen:
de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen
Kantooruren:
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

Artikel 2 Informatie van DrieTour 
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door DrieTour algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 1. Door DrieTour zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. DrieTour stelt aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen.
 2. DrieTour draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 Artikel 3 Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt DrieTour voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
 2. Met name dient de reiziger informatie te verstrekken van hemzelf en van de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot zijn/hun lichamelijke en/of geestelijke toestand als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers en andere medereizigers.
 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door DrieTour omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door DrieTour van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door DrieTour aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). DrieTour zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van DrieTour. DrieTour heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen. 


HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)

Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van DrieTour inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 2. Het aanbod van DrieTour is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden DrieTour niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 4. DrieTour heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. De beslissing wordt uiterlijk 4 weken voor vertrek genomen.
 5. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
   Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en DrieTour anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan met een minimum van € 50,- plus de evt. kosten van de verzekeringen en moeten binnen 10 dagen worden voldaan.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van DrieTour. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens DrieTour schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. DrieTour heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens DrieTour heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door DrieTour gemaakte buitengerechtelijke kosten.

Artikel 7 Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door DrieTour of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze DrieTour  bekend waren op de dag van druk van het programma.


PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 8 Wijzigingen reissom

 1. DrieTour heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. DrieTour zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van DrieTour kan worden gevergd. DrieTour zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Als de reissom tijdig is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 dagen voor vertrek. 
 2. De reiziger kan in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de luchtvervoerskosten vragen of hij deze kosten alvast mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald en het ticket is uitgegeven, geldt dat DrieTour het deel vervoerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In die gevallen worden de annuleringskosten van artikel 12 minimaal verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten. 3)       a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 en 2 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. b. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft DrieTour het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

 

 

 Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten 

 1. DrieTour stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van DrieTour kan worden gevergd. De benodigde vervoersbewijzen worden uitgereikt door de reisleider op het moment van vertrek.
 2. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en waar DrieTour dit niet verzorgd de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij DrieTour heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als DrieTour tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.
 3. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden geldt voor reizigers met niet-Nederlandse nationaliteit dat door de reiziger zelf extra zorg wordt betracht en informatie wordt ingewonnen bij de betreffende instanties/organisaties.

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor € 27,- aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door DrieTour worden bevestigd.
 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door DrieTour met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatie-kosten verschuldigd.

Artikel 11 In-de-plaatsstelling

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  - de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  - het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  - de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
 2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover DrieTour voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12 Annulering door de reiziger

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan DrieTour de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  A: tot 42 dagen voor vertrek:  15 % van de reissom
  B: tot 28 dagen voor vertrek:  35 % van de reissom
  C: tpt 21 dagen voor vertrek:  40 % van de reissom
  D: tot 14 dagen voor vertrek:  50 % van de reissom
  E: tot 5 dagen voor vertrek:    75 % van de reissom
  F: tot de vertrekdag:              90 % van de reissom
  G: op de vertrekdag of later:   100 % van de reissom
 2. De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van DrieTour lager is uitgevallen. In dat geval zal DrieTour deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
  Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 13 Opzegging door DrieTour 
DrieTour heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

 1. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van DrieTour aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Een gewichtige omstandigheid voor DrieTour is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.
 3. Indien DrieTour door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 14 Wijzigingen door DrieTour 
a. DrieTour heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt DrieTour binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d. Indien DrieTour door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 1. a. In geval van wijziging doet DrieTour de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat DrieTour van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
  b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.
 2. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod
  ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
  b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft DrieTour het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
  De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 5.
 3. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt DrieTour ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)
  Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt DrieTour de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.)
 4.  DrieTour is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is DrieTour verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is DrieTour onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan DrieTour is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die DrieTour of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand DrieTour is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 

Artikel 17 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid DrieTour
a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van DrieTour dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. DrieTour is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

 1. Indien DrieTour jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van DrieTour voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van DrieTour. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van DrieTour gelden ook ten behoeve van werknemers van DrieTour en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DrieTour ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede
  uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door DrieTour van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van DrieTour in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
  b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

 Artikel 19 Klachten tijdens de reis

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, DrieTour. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij DrieTour in Nederland.
 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt DrieTour voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
 3. DrieTour zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 4. De communicatiekosten worden door DrieTour vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of DrieTour daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.


NA DE REIS


Artikel 20 Klachten na de reis

 1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DrieTour. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
 2. En de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door DrieTour niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. DrieTour geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
 3. DrieTour zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 Artikel 21 Geschillen

 1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na de schriftelijke reactie als bedoeld in artikel 20 lid 4 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Aanvullende bepalingen
De navolgende bepalingen zijn door DrieTour zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.  

 1. Elke reiziger accepteert door inschrijving de voorwaarden, bepalingen en de stijl van reizen, zoals van een interkerkelijke reisorganisatie mag worden verwacht.
 2. De reiziger, die doordat hij zich onwel voelt of die om andere redenen tijdelijk niet aan het programma en de maaltijden kan deelnemen, heeft geen recht op vergoedingen van de gemiste zaken.
 3. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd als gehele dagen meegeteld. DrieTour stelt alles in het werk om de vertrek- en aankomsttijden zo gunstig mogelijk vast te stellen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van DrieTour is bij de wet geregeld. DrieTour aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit in de gids voorkomende druk- en spelfouten. DrieTour  houdt zich het recht voor om conform onze voorwaarden prijswijzigingen toe te passen in geval er later tarieven, valuta of belastingen wijzigen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief