Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

ons aanbod

Aanvullende boekingsvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door DrieTour zelf vastgesteld.

Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 

Boeken

Het boeken van een reis kan zowel online via www.drietour.nl als telefonisch via het nummer 088 – 3100 555. Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Als de boeking (ook) voor andere deelnemers wordt gedaan, is de hoofdboeker volledig aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen.

 

Tarieven en reissommen

Alle prijzen op onze website en in onze publicaties zijn in Euro, tenzij anders vermeld. De reissommen zijn altijd per persoon.
De reissommen van onze reizen worden lang van te voren vastgesteld. Als er prijswijzigingen zijn door bijv. olieprijzen of luchthavenbelastingen behoudt DrieTour zich het recht voor die door te berekenen conform artikel 5 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

 

Boeken ‘Op aanvraag’

Heeft uw geboekte reis de status ‘Op aanvraag’, dan is deze reis niet direct vanuit onze voorraad beschikbaar. DrieTour doet een extra inkoop en streeft ernaar om binnen 5 werkdagen duidelijkheid te hebben over uw aanvraag. Wanneer de aanvraag bevestigd wordt, is uw boeking definitief en verstuurt DrieTour de definitieve boekingsbevestiging. Rekent de luchtvaartmaatschappij of de accommodatieverschaffer een toeslag voor deze extra inkoop, dan wordt eerst met u overlegd voordat DrieTour de boeking definitief maakt. Mocht de aanvraag niet bevestigd kunnen worden, neemt DrieTour contact met u op en helpt graag bij het vinden van een passend alternatief.

 

Vermelding naam

Het is belangrijk dat bij boeking de voorletter(s), voornamen, achternaam en eventuele meisjesnaam overeenkomen met de vermelding in uw paspoort. Onnauwkeurigheid of fouten kunnen resulteren in wijzigingskosten. Deze kosten worden door DrieTour aan u doorbelast.

 

Persoonlijke informatie

Als deelnemer aan onze reizen dient u verstandelijk en lichamelijk zelfstandig in staat te zijn om aan de door u geboekte reis deel te nemen. Het is noodzakelijk dat DrieTour op de hoogte wordt gebracht van eventuele bijzonderheden t.a.v. uw verstandelijke of lichamelijke gezondheid. Vermeld eventuele beperkingen, medicijngebruik etc. bij uw boeking of geef deze bij telefonische boeking door aan onze medewerkers. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Met door u verstrekte gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan.

 

Preferenties/diëten

DrieTour probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan speciale wensen en/of diëten (preferenties), die bij boeking worden doorgegeven.
Preferenties worden altijd door DrieTour aan onze dienstverleners doorgegeven. De volledige uitvoering hiervan kan DrieTour niet garanderen. Eventuele meerkosten zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse te worden betaald.

 

Betaling

Binnen 5 werkdagen na boeking ontvangt u de definitieve boekingsbevestiging en factuur.

  • Het aanbetalingbedrag bedraagt 15% van de reissom excl. toeslagen en verzekeringen. De aanbetaling dient binnen acht dagen te worden voldaan.

  • Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit te zijn van DrieTour.

  • Bij aanmelding binnen acht weken voor aanvang van de reis dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan.

  • De betaling kan overgemaakt worden naar het rekeningnummer van DrieTour. De details hiervan staan op de factuur. Ook is het mogelijk de betaling te voldoen met iDEAL via Mijn DrieTour. Contante betaling is niet mogelijk.

Bij niet tijdige betaling is DrieTour gerechtigd de boeking te annuleren. Al betaalde bedragen worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing.

 

Annulering

Annulering van deelname aan een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. Als u een reis wilt annuleren dient u dat ons per e-mail of brief zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Indien een boeking wordt geannuleerd, hanteert DrieTour hiervoor de annuleringsrichtlijnen zoals die zijn vastgelegd in artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden.

Naast de annuleringskosten wordt de annuleringsverzekeringspremie niet gerestitueerd. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. De acceptatie van deze reden is echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij.

 

Verzekeringen

De reissommen, zoals vermeld op de website van DrieTour, zijn exclusief reis- en/of annuleringsverzekering en poliskosten. Bij de boeking kan zowel een annulerings- als een reisverzekering worden afgesloten. Het afsluiten van beide verzekeringen wordt sterk aangeraden!

 

Wijzigingskosten

Aan het wijzigen van een boeking zijn kosten verbonden. Voor alle wijzigingen (bijv. naamswijziging, busopstapplaats) in de boeking wordt een bedrag van 30,- berekend. Dit bedrag staat los van eventuele extra kosten die berekend worden door bijv. luchtvaartmaatschappij en/of accommodatieverschaffer.

 

Omboekingskosten

In het geval u besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis, kunnen de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd. De via DrieTour afgesloten verzekeringen kunnen worden overgezet naar de nieuwe reis. De hoogste premie van de annuleringsverzekering blijft van toepassing.

 

Fooien

Fooien maken bij DrieTour onderdeel uit van de reissom en zullen ter plekke door de reisleider aan de verschillende dienstverleners worden betaald.

 

Doorgang/wijziging van de reis

Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. DrieTour behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan hanteren wij de termijnen conform artikel 4 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Uiteraard zal DrieTour, waar mogelijk, alternatieven aanbieden. Als het aangeboden alternatief niet acceptabel is, wordt de door u betaalde reissom terugbetaald. Indien DrieTour tot wijziging van de accommodatie, vertrekdatum of reisroute genoodzaakt is, verplicht DrieTour zich u hierover te informeren.

 

Kamerindeling
De reissommen zijn gebaseerd op tweepersoonskamers, tenzij anders vermeld. Indien u alleen reist, kunt u op eigen verzoek met een andere deelnemer van hetzelfde geslacht worden ingedeeld. Verblijft u liever alleen op een kamer, dan is dat ook mogelijk. U kunt dan kiezen voor een eenpersoonskamer. Hiervoor geldt wel een toeslag.

 

Eenpersoonskamer

Eenpersoonskamers zijn meestal beperkt aanwezig en hiervoor geldt een toeslag. Deze kamers kunnen qua grootte en faciliteiten afwijken van tweepersoonskamers.

 

Reisprogramma

De reizen zullen worden uitgevoerd volgens het aangegeven reisschema, behoudens overmacht, bijv. extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Ook kan het noodzakelijk zijn dat de volgorde van de reis wordt gewijzigd, vanwege onvoorziene lokale omstandigheden.

   

Reisduur

Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd als gehele dagen meegeteld. DrieTour stelt alles in het werk om de vertrek- en aankomsttijden zo gunstig mogelijk vast te stellen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

 

Vliegreizen

Bij vliegreizen kan het voorkomen dat de vertrektijden van de heen- of terugvlucht kort voor vertrek veranderd worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij. DrieTour heeft hier geen invloed op en kan hier geen verantwoordelijkheid voor dragen. Bij veel luchtvaartmaatschappijen dient extra betaald te worden voor het meenemen van ruimbagage en/of het gebruik van consumpties tijdens uw vlucht. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten voor eigen rekening.

 

Verzorging

De verzorging is conform de gegevens, zoals die per reis staan vermeld.

 

Paspoort en visa

U bent er zelf verantwoordelijk voor, dat u in het bezit bent van de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort of geldige identiteitskaart en de eventueel vereiste visa. Daar hoort ook het controleren van de duur van de geldigheid van het paspoort bij. De informatie die DrieTour afgeeft geldt uitsluitend voor reizigers met een Nederlands paspoort. In alle andere gevallen dient u zelf contact op te nemen met uw ambassade omdat de regels kunnen afwijken. Indien u de reis niet kunt (af)maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening.

 

Vaccinaties

U dient er zelf voor te zorgen, dat u in het bezit bent van eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties. DrieTour verstrekt hieromtrent geen informatie.

 

Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden (deelnemerslijst, vertrektijden, reisinformatie e.d.) zijn over het algemeen uiterlijk tien dagen vóór vertrek beschikbaar op Mijn DrieTour. U ontvangt altijd bericht wanneer deze beschikbaar zijn. Controleer altijd of de gegevens in de reisbescheiden kloppen.

 

Uitsluiting

Heeft u psychische en/of lichamelijke beperking die een correcte uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig belemmert, dan kan door DrieTour worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Dit geldt ook voor wangedrag. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom zal niet worden verleend. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien, komen voor rekening van de deelnemer.
Indien u zich onwel voelt of om andere redenen tijdelijk niet aan het programma en de maaltijden kunt deelnemen, heeft u geen recht op vergoedingen van de gemiste programma onderdelen.

 

Klachten

DrieTour is er van overtuigd, dat de aangeboden reizen in de juiste verhouding staan tot de reissom. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan, dan dient u deze ter plaatse, direct na constatering, bij de reisleiding te melden. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient u ter plaatse een klachtenformulier te vragen aan de reisleider en dit met een begeleidend schrijven binnen twee maanden na terugkeer schriftelijk in te dienen bij DrieTour.

 

Voorbehoud

Kennelijke fouten en vergissingen in deze informatie binden ons niet. DrieTour is ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief